20th Muharram 1435 ~ 23rd November 2013

Makkah 'Isha
(Surah Yunus: Ayaah 5-17) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Muharram 1435 ~ 23rd November 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Qaf: Ayaah 1-18) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Muharram 1435 ~ 23rd November 2013

Makkah Maghrib
(Surah Fatir: Ayaah 29-37) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Muharram 1435 ~ 23rd November 2013

Madeenah Maghrib
(Surah Infitar) Sheikh Hussain


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


19th Muharram 1435 ~ 23rd November 2013

Makkah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 67-82) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio19th Muharram 1435 ~ 23rd November 2013

Madeenah Fajr
(Surah Sad: Ayaah 27-56) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio