6th Jumada al Akhir 1440 ~ 10th February 2019

Makkah 'Isha
(Surah Nisa: Ayaah 36-42) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio6th Jumada al Akhir 1440 ~ 10th February 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Shams & Layl) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Jumada al Akhir 1440 ~ 10th February 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Takathur & 'Asr) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


6th Jumada al Akhir 1440 ~ 10th February 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Younus: Ayaah 7-14)) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio5th Jumada al Akhir 1440 ~ 10th February 2019

Makkah Fajr
(Surahs Munafiqoon & Taariq) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


5th Jumada al Akhir 1440 ~ 10th February 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Hujuraat) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio