1st Rajab 1441 ~ 24th February 2020

Makkah 'Isha
(Surah Yunus: Ayaah 26-36) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


1st Rajab 1441 ~ 24th February 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Naba) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio


1st Rajab 1441 ~ 24th February 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


1st Rajab 1441 ~ 24th February 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Teen & Quraysh) Sheikh Qaasim


Download 128kbps Audio30th Jumada ath Thani 1441 ~ 24th February 2020

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 83-112) Sheikh Juhany


Download Audio


30th Jumada ath Thani 1441 ~ 24th February 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Tawbah: Ayaah 117-129) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download Audio


30th Jumada ath Thani 1441 ~ 23rd February 2020

Makkah 'Isha
(Surah Anfal: Ayaah 20-33) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


30th Jumada ath Thani 1441 ~ 23rd February 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 9-21) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio


30th Jumada ath Thani 1441 ~ 23rd February 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Taariq & Shams) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


30th Jumada ath Thani 1441 ~ 23rd February 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Ahqaaf: Ayaah 29-35) Sheikh Thubayty


Download 128kbps Audio