2nd Muharram 1435 ~ 5th November 2013

Makkah 'Isha
(Surahs Yunus: Ayaah 12-16 and Zumar: 8-10) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Muhammad 'Ali Shakir
Download 128kbps Audio

2nd Muharram 1435 ~ 5th November 2013

Madeenah 'Isha
(Surah Naziat) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Sami Delawi

Download 128kbps Audio

2nd Muharram 1435 ~ 5th November 2013

Makkah Maghrib
(Surahs Waqiah: Ayaah 75-96 and Haqqah: 38-52) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


2nd Muharram 1435 ~ 5th November 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Duha and Sharh) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Muharram 1435 ~ 5th November 2013

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 83-112) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhan by Sheikh Tawfeeq Khoj
Download 128kbps Audio

1st Muharram 1435 ~ 5th November 2013

Madeenah Fajr
(Surah Nooh) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhan by Sheikh 'Abdul Majeed Surayhi

Download 128kbps Audio