19th Muharram 1441 ~ 17th September 2019

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


19th Muharram 1441 ~ 17th September 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Maryam: Ayaah 41-57) Sheikh QaasimDownload 128kbps Audio


19th Muharram 1441 ~ 17th September 2019

Makkah Maghrib
(Surah Waqi’ah: Ayaah 75-96) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio
19th Muharram 1441 ~ 17th September 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Nahl: Ayaah 125-128 & Isra: 110-111) Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio18th Muharram 1441 ~ 17th September 2019

Makkah Fajr
(Surah Anbiya: Ayaah 25-47) Sheikh Baleelah


Download Audio
18th Muharram 1441 ~ 17th September 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Shura: Ayaah 17-28) Sheikh Budayr


Download Audio


18th Muharram 1441 ~ 16th September 2019

Makkah 'Isha
(Surahs Ahzaab: Ayaah 63-73) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


18th Muharram 1441 ~ 16th September 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Room: Ayaah 30-43) Sheikh QaasimDownload 128kbps Audio


18th Muharram 1441 ~ 16th September 2019

Makkah Maghrib
(Surah Dhariyaat: Ayaah 47-60) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio
18th Muharram 1441 ~ 16th September 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Kafiroon & Ikhlaas) Sheikh Bu'ayjaan


Download 128kbps Audio