24th Ramadan 1443 ~ 25th April 2022

Makkah Fajr
(Surahs Qiyaamah & Ghashiya) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

24th Ramadan 1443 ~ 25th April 2022

Madeenah Fajr
(Surah Nisa: Ayaah 105-115) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio

Makkah Tahajjud ~ Night 4

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Sajdah & Ahzaab: Ayaah 1-52


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Ahzaab: Ayaah 53-73 & Saba: 1-22


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud ~ Night 4

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surahs Sajdah & Ahzaab: 1-52


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs Ahzaab Ayaah 53-73 & Saba: 1-23


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Surahs 'Alaa, Kafiroon, and Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


Makkah Taraweeh - Night 24

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Ankaboot: Ayaah 14-69 & Room: 1-46


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Dosary
Surahs Room: Ayaah 47-60 & Luqman


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Madeenah Taraweeh - Night 24

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs Ankaboot: Ayaah 28-69 & Room: 1-45


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Room: Ayaah 46-60 & Luqman


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Makkah Taraweeh - Night 6