7th Dhul Qadah 1434 ~ 12th September 2013

Makkah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-68) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio7th Dhul Qadah 1434 ~ 12th September 2013

Madeenah 'Isha
(Surahs Kahf Ayaah 107-110 and Maryam 96-98) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


7th Dhul Qadah 1434 ~ 12th September 2013

Makkah Maghrib
(Surah ar Roum: Ayaah 1-11) Sheikh Ghamdi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio7th Dhul Qadah 1434 ~ 12th September 2013

Madeenah Maghrib
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-71) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Saud Bukhari

Download 128kbps Audio

6th Dhul Qadah 1434 ~ 12th September 2013

Makkah Fajr
(Surahs R'ad: Ayaah 31-43 and Nahl: Ayaah 77-83) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Ahmad Yunis Khoja


6th Dhul Qadah 1434 ~ 12th September 2013

Madeenah Fajr
(Surah Baqarah: Ayaah 274-286) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio