12th Ramadan 1443 ~ 13th April 2022

Makkah Fajr
(Surah Shu’ara: Ayaah 69-104) Sheikh Juhany


Download 128kbps Audio

12th Ramadan 1443 ~ 13th April 2022

Madeenah Fajr
(Surah Shura: Ayaah 17-31) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio

Makkah Taraweeh - Night 12

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surah A’raaf: Ayaah 142-200


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs A’raaf: Ayaah 201-206 & Anfaal: 1-40


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Kafiroon, Nasr & IkhlaasDownload Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 12

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah A’raaf: Ayaah 142-200


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs A’raaf: Ayaah 201-206 & Anfaal: 1-40


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:
Makkah Taraweeh - Night 6

12th Ramadan 1443 ~ 11th April 2022

Makkah 'Isha
(Surahs Teen & Quraysh) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio

12th Ramadan 1443 ~ 11th April 2022

Madeenah 'Isha
(Surah Infitaar) Sheikh Ahmad al HudhaifyDownload 128kbps Audio