10th Ramadan 1437 ~ 14th June 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh TaalibDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio10th Ramadan 1437 ~ 14th June 2016

Madeenah 'Isha
(Surahs ) Sheikh Ale Sheikh
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio10th Ramadan 1437 ~ 14th June 2016

Makkah Maghrib
(Surahs Layl and 'Alaq: Ayaah 1-8) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Hamd Daghreeree

Download Audio

10th Ramadan 1437 ~ 14th June 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Feel and Falaq) Sheikh QaasimDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Faisal 'Abdul Malik Numaan

Download 32kbps Audio

9th Ramadan 1437 ~ 14th June 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio9th Ramadan 1437 ~ 14th June 2016

Madeenah Fajr
(Surah Haqqah) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Taraweeh - Night 9

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Bandar Baleela


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh Bandar Baleela


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 9

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps