Makkah Taraweeh - Night 21

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Kahf: Ayah 83-110 & Maryam: 1-76


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Maryam: Ayaah 77-98 & Taha: 1-82Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:

Madeenah Taraweeh - Night 21

1st 6 Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs Kahf: Ayah 83-110 & Maryam: 1-76


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Maryam: Ayaah 77-98 & Taha: 1-82


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer HD:


21st Ramadan 1441 ~ 13th May 2020

Makkah 'Isha
(Surahs Noor: Ayah 35 & Qadr) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


21st Ramadan 1441 ~ 13th May 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs 'Adiyat & Takathur) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


21st Ramadan 1441 ~ 13th May 2020

Makkah Maghrib
(Surahs Fussilat: Ayaah 30-36) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


21st Ramadan 1441 ~ 13th May 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Zumar: Ayaah 53-66) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio20th Ramadan 1441 ~ 13th May 2020

Makkah Fajr
(Surahs Fajr & Balad) Sheikh Humaid


Download Audio


20th Ramadan 1441 ~ 13th May 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Hujuraat: Ayaah 1-13) Sheikh Thubayty


Download Audio


Makkah Taraweeh - Night 20

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abduallah al Juhany
Surahs Isra: Ayaah 49-111 & Kahf: 1-26


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah Kahf: Ayaah 27-82Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 20

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surahs Isra: Ayaah 49-111 & Kahf: 1-26


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Kahf: Ayaah 27-82


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD: