1st Muharram 1440 ~ 10th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah 'Abasa: Ayaah 11-42) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio1st Muharram 1440 ~ 10th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surahs Ahzaab: Ayaah 70-73 & Dhariyaat: 55-60 ) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Muharram 1440 ~ 10th September 2018

Makkah Maghrib
(Surahs Dhariyaat: Ayaah 15-19 & Qamar: 54-55) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

1st Muharram 1440 ~ 10th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Kafiroon & Ikhlaas) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


30th Dhul Hijjah 1439 ~ 10th September 2018

Makkah Fajr
(Surah Naml: Ayaah 65-93) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


30th Dhul Hijjah 1439 ~ 10th September 2018

Madeenah Fajr 
(Surah Naba) Sheikh Thubayty


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

30th Dhul Hijjah 1439 ~ 9th September 2018

Makkah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 9-17) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio30th Dhul Hijjah 1439 ~ 9th September 2018

Madeenah 'Isha
(Surah Room: Ayaah 11-27) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


30th Dhul Hijjah 1439 ~ 9th September 2018

Makkah Maghrib
(Surah Noor: Ayaah 41-56) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

29th Dhul Hijjah 1439 ~ 9th September 2018

Madeenah Maghrib
(Surahs Zalzalah & Nasr) Sheikh QaasimDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio