12th Ramadan 1441 ~ 4th May 2020

Makkah 'Isha
(Surahs Shu’ara: Ayaah 217-220 & Bayyinah: 7-8) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


12th Ramadan 1441 ~ 4th May 2020

Madeenah 'Isha
(Surahs Zalzalah & Qari’ah) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


12th Ramadan 1441 ~ 4th May 2020

Makkah Maghrib
(Surah Ghashiya) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


12th Ramadan 1441 ~ 4th May 2020

Madeenah Maghrib
(Surahs Layl & Ikhlaas) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio11th Ramadan 1441 ~ 4th May 2020

Makkah Fajr
(Surahs Takweer & Layl) Sheikh Humaid


Download Audio


11th Ramadan 1441 ~ 4th May 2020

Madeenah Fajr 
(Surah Fatir: Ayaah 1-14) Sheikh Thubayty


Download Audio


Makkah Taraweeh - Night 11

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abduallah al Juhany
Surah A’raaf: Ayaah 1-79


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah A’raaf: Ayaah 80-141Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 11

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah A’raaf: Ayaah 1-72


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah A’raaf: Ayaah 73-141


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

11th Ramadan 1441 ~ 3rd May 2020

Makkah 'Isha
(Surahs Saffaat: Ayaah 171-182 & Saad: 86-88) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


11th Ramadan 1441 ~ 3rd May 2020

Madeenah 'Isha
(Surah Tawbah: Ayaah 123-129) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


11th Ramadan 1441 ~ 3rd May 2020

Makkah Maghrib
(Surah Toor: Ayaah 1-20) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


11th Ramadan 1441 ~ 3rd May 2020

Madeenah Maghrib
(Surah Ra’d: Ayaah 18-29) Sheikh 'Ali al Hudhaify


Download 128kbps Audio