Makkah Taraweeh - Night 16

1st Ten Rakah led by Sheikh Salaah Ba'Uthmaan
Surahs Anbiya


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surah Hajj


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Quraysh, Nasr, & Ikhlaas


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 16

1st Ten Rakah led by Sheikh Khaalid al Muhanna
Surahs TaHa: Ayaah 56-135 & Anbiya: 1-40


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Muhammad Khaleel al Qaree
Surahs Anbiya: Ayaah 41-112 & Hajj: 1-37


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Muhammad Khaleel al Qaree
Surah Qadr, Kawthar, & Ikhlaas


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

16th Ramadan 1438 ~ 10th June 2017

Makkah 'Isha
(Surah Zumar: Ayaah 10-20)Sheikh aal Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Ramadan 1438 ~ 10th June 2017

Madeenah 'Isha
(Surahs Ahqaaf: Ayaah 13-14 & Quraysh) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio16th Ramadan 1438 ~ 10th June 2017

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah Ayaah 204-210)Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioIftaar:

16th Ramadan 1438 ~ 10th June 2017

Madeenah Maghrib
(Surahs Layl & Ikhlaas) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioIftaar:


15th Ramadan 1438 ~ 10th June 2017

Makkah Fajr
(Surahs Burooj & Balad)Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Ramadan 1438 ~ 10th June 2017

Madeenah Fajr
(Surah Saff) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Taraweeh - Night 15

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Kahf: Ayaah 83-110 & Maryam


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah TaHa


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs 'Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Taraweeh - Night 15

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs Isra: Ayaah 101-111 & Kahf: Ayaah 1-82


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Kahf: Ayaah 83-110, Maryam, & TaHa: 1-55


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs 'Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps