30th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Makkah 'Isha
(Surahs Baqarah: Ayaah 213-214 and Yunus: 19-21) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
30th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Madeenah 'Isha
(Surahs Fajr and Takathur) Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
30th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Makkah Maghrib
(Surahs Muminoon: Ayaah 115-118 and Qiyaamah: 36-40) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio
30th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Madeenah Maghrib
(Surahs Layl and Bayyinah) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Humaid


Download 64kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs Al-Quraysh and Al-Kawthar

Download 64kbps Audio
Download 128kbps Audio


29th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Budayr


Download Audio: 64kbps
Download Audio: 128kbps

------------------------------------------------------------------

Salaah: Surah Falaq and Nas

Download Audio: 64kbps
Download Audio: 128kbps


29th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Makkah Fajr
(Surahs Sajdah and Insaan) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

29th Shawwal 1436 ~ 14th August 2015

Madeenah Fajr
(Surahs Sajdah and Insaan) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio