1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Makkah 'Isha
(Surah )Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Makkah Maghrib
(Surah Najm: Ayaah 27-42) Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


1st Safar 1438 ~ 31st October 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Falaq and Nas) Sheikh Hameed
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio30th Muharram 1438 ~ 31st October 2016

Makkah Fajr
(Surah Luqmaan: Ayaah 20-34) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


30th Muharram 1438 ~ 31st October 2016

Madeenah Fajr
(Surah Toor) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio30th Muharram 1438 ~ 30th October 2016

Makkah 'Isha
(Surah Yunus: Ayaah 57-65)Sheikh GhamdiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


30th Muharram 1438 ~ 30th October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Luqmaan: Ayaah 26-34) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio30th Muharram 1438 ~ 30th October 2016

Makkah Maghrib
(Surahs Balad and Quraysh) Sheikh Mu'ayqaliDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Muharram 1438 ~ 29th October 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Muharram 1438 ~ 29th October 2016

Madeenah Fajr
(Surahs Qiyaamah and Balad) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio28th Muharram 1438 ~ 28th October 2016

Makkah 'Isha
(Surahs Balad and Teen)Sheikh BaleelaDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Muharram 1438 ~ 28th October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah Isra: Ayaah 23-39) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio28th Muharram 1438 ~ 28th October 2016

Makkah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 24-31) Sheikh GhazzawiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


28th Muharram 1438 ~ 28th October 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Qariah and Takathur) Sheikh Hameed
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio27th Muharram 1438 ~ 28th October 2016

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Mahir Al-Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs A'la & Ghashiyah


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


27th Muharram 1438 ~ 28th October 2016

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Thubaity


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Muharram 1438 ~ 24th October 2016

Makkah 'Isha
(Surah )Sheikh SudaisDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Muharram 1438 ~ 24th October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio24th Muharram 1438 ~ 24th October 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh GhazzawiDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


24th Muharram 1438 ~ 24th October 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Budayr
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio23rd Muharram 1438 ~ 24th October 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Taalib23rd Muharram 1438 ~ 24th October 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh Hudhaify
23rd Muharram 1438 ~ 23rd October 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Muharram 1438 ~ 23rd October 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Muharram 1438 ~ 23rd October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio23rd Muharram 1438 ~ 23rd October 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh BaleelaDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


23rd Muharram 1438 ~ 23rd October 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Budayr
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio21st Muharram 1438 ~ 22nd October 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Muharram 1438 ~ 22nd October 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio21st Muharram 1438 ~ 21st October 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh TaalibDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Muharram 1438 ~ 21st October 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh ThubaytyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio21st Muharram 1438 ~ 21st October 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Muharram 1438 ~ 21st October 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaan
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio20th Muharram 1438 ~ 21st October 2016

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh SudaisDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surah


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Muharram 1438 ~ 21st October 2016

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: Surahs 'Asr and IkhlaasDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio