27th Rajab 1440 ~ 2nd April 2019

Makkah 'Isha
(Surah Anbiya: Ayaah 26-40) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio27th Rajab 1440 ~ 2nd April 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Ale SheikhDownload 128kbps Audio


27th Rajab 1440 ~ 2nd April 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Infitar & Zalzalah) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


27th Rajab 1440 ~ 2nd April 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Naziat: Ayaah 34-46) Sheikh Budayr


Download 128kbps Audio26th Rajab 1440 ~ 2nd April 2019

Makkah Fajr
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 186-200) Sheikh Baleelah


Download Audio


26th Rajab 1440 ~ 2nd April 2019

Madeenah Fajr 
(Surahs Tawbah: Ayaah 122-129 & Younus: 3-10)Sheikh Bu'ayjaan


Download Audio