16th Muharram 1436 ~ 8th November 2014

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 124-129)Sheikh Sudais


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1436 ~ 8th November 2014

Madeenah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 257-263) Sheikh Bu'ayjaan


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1436 ~ 8th November 2014

Makkah Maghrib
(Surah Infitar) Sheikh Ghazzawi


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


16th Muharram 1436 ~ 8th November 2014

Madeenah Maghrib
(Surah Zumar: Ayaah 42-46) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Muharram 1436 ~ 8th November 2014

Makkah Fajr
(Surah Ahzaab: Ayaah 1-17) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


15th Muharram 1436 ~ 8th November 2014

Madeenah Fajr
(Surah Ale 'Imraan: Ayaah 130-155) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio