Makkah 'Isha - 13th November 2022

Makkah Isha
(Surah Qari’ah & Takathur) Sheikh Dosary


Download 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 13th November 2022

Madeenah 'Isha
(Surah Zumar Ayaah 53-66) Sheikh Ale Sheikh



Download 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 13th November 2022

Makkah Maghrib
(Surah ‘Asr & Nasr) Sheikh Dosary


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 13th November 2022

Madeenah Maghrib
(Surah Kafiroon & Nasr) Sheikh Qasim



Download 128kbps Audio

Makkah Fajr - 13th November 2022

Makkah Fajr
(Surah Qaf: Ayaah 12-45) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio

Madeenah Fajr -13th November 2022

Madeenah Fajr
(Surah Mulk) Sheikh Hameed



Download 128kbps Audio

Makkah 'Isha - 12th November 2022

Makkah Isha
(Surah Naml Ayaah 59-75) Sheikh Mu’ayqali


Download 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 12th November 2022

Madeenah 'Isha
(Surah Nazi’at) Sheikh Hameed



Download 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 12th November 2022

Makkah Maghrib
(Surah A’raaf Ayaah 55-58) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 12th November 2022

Madeenah Maghrib
(Surah Duha & Kawthar) Sheikh Hameed



Download 128kbps Audio

Makkah Fajr - 12th November 2022

Makkah Fajr
(Surah Saad Ayaah 41-88) Sheikh Dosary


Download 128kbps Audio

Madeenah Fajr -12th November 2022

Madeenah Fajr
(Surah Room Ayaah 11-27) Sheikh Muhanna



Download 128kbps Audio