26th Rajab 1437 ~ 2nd May 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Rajab 1437 ~ 2nd May 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaan
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Rajab 1437 ~ 2nd May 2016

Makkah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 23-34) Sheikh SudaisDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Rajab 1437 ~ 2nd May 2016

Madeenah Maghrib
(Surahs Kawthar and Falaq) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio25th Rajab 1437 ~ 2nd May 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio25th Rajab 1437 ~ 2nd May 2016

Madeenah Fajr
(Surah ) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio25th Rajab 1437 ~ 1st May 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio25th Rajab 1437 ~ 1st May 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaan
Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


25th Rajab 1437 ~ 1st May 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh SudaisDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


25th Rajab 1437 ~ 1st May 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio