13th Safar 1439 ~ 1st November 2017

Makkah 'Isha
(Surah Anbiya: Ayaah 83-100) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio13th Safar 1439 ~ 1st November 2017

Madeenah 'Isha
(Surah Ibraheem: Ayaah 1-8) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

13th Safar 1439 ~ 1st November 2017

Makkah Maghrib
(Surahs Zalzalah & ‘Adiyaat) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio13th Safar 1439 ~ 1st November 2017

Madeenah Maghrib
(Surahs Teen & Qadr) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

12th Safar 1439 ~ 1st November 2017

Makkah Fajr
(Surah ‘Araaf: Ayaah 172-188) Sheikh Shuraim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio12th Safar 1439 ~ 1st November 2017

Madeenah Fajr
(Surah Fatir: Ayaah 27-38) Sheikh BudayrDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

12th Safar 1439 ~ 31st October 2017

Makkah 'Isha
(Surah Shu’ara: Ayaah 69-104) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio12th Safar 1439 ~ 31st October 2017

Madeenah 'Isha
(Surahs Infitaar & Layl) Sheikh Qaasim


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

12th Safar 1439 ~ 31st October 2017

Makkah Maghrib
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh Baleela


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio12th Safar 1439 ~ 31st October 2017

Madeenah Maghrib
(Surahs Takathur & Humazah) Sheikh Bu'ayjaanDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio