Makkah 'Isha - 10th February 2023

Makkah Isha
(Surah Naml Ayaah 59-66) Sheikh Ghazzawi


Download 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 10th February 2023

Madeenah 'Isha
(Surah Hashr Ayaah 18-24 & Munafiqoon: 9-11) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 10th February 2023

Makkah Maghrib
(Surah Baqarah Ayaah 285-286 & Takathur) Sheikh Dosary


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 10th February 2023

Madeenah Maghrib
(Surahs Zalzalah & ‘Adiyaat) Sheikh MuhannaDownload 128kbps Audio

Makkah Jumu'ah - 10th February 2023

Makkah Jumu'ah Khutbah
Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Salaah: Zalzalah & Qari’ah


Download 128kbps Audio

Madeenah Jumu'ah - 10th February 2023

Madeenah Jumu'ah Khutbah
Sheikh Hameed


Download 128kbps Audio

------------------------------------------------------------------

Salaah: ‘Alaa & Ghashiya


Download 128kbps Audio

Makkah Fajr - 10th February 2023

Makkah Fajr
(Surah Infitaar & Taariq) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 10th February 2023

Madeenah Fajr
(Surah Furqaan Ayaah 1-16) Sheikh QasimDownload 128kbps Audio