13th Shawwal 1440 ~ 15th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Ghaafir: Ayaah 38-52) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio13th Shawwal 1440 ~ 15th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Zumar: Ayaah 53-55 & Tahreem: 8) Sheikh BudayrDownload 128kbps Audio


13th Shawwal 1440 ~ 15th June 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Nahl: Ayaah 43-47 & Ghaafir: 38-40) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


13th Shawwal 1440 ~ 15th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Takweer & ‘Asr) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-62) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Yaseen: Ayaah 68-83 & Infitaar) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Noor: Ayaah 34-35 & Talaaq: 12) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


11th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Feel & Quraysh) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio10th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Makkah Fajr
(Surah Waqi’ah: Ayaah 1-56) Sheikh Mu'ayqali


Download Audio
10th Shawwal 1440 ~ 13th June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Toor: Ayaah 1-49)Sheikh Hudhaify


Download Audio


10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Qasas: Ayaah 58-70) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Ma’idah: Ayaah 15-26) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Makkah Maghrib
(Surahs Taariq & ‘Alaa: Ayaah 10-19) Sheikh Baleelah


Download 128kbps Audio


10th Shawwal 1440 ~ 12th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 32-41) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio2nd Shawwal 1440 ~ 4th June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Noor: Ayaah 35-40) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio2nd Shawwal 1440 ~ 4th June 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Kahf: Ayaah 102-110 & Mu’minoon: 1-11) Sheikh Bu'ayjaanDownload 128kbps Audio


2nd Shawwal 1440 ~ 4th June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Infitaar) Sheikh Mu'ayqali


Download 128kbps Audio


2nd Shawwal 1440 ~ 4th June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Hashr: Ayaah 18-24 & Munafiqoon: 9-11) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps AudioMakkah 'Eid al Fitr 1440

Makkah 'Eid Salaah and Khutbah
(Surahs 'Alaa and Ghashiya) Sheikh Saalih ibn Humaid


Download AudioKhutbah


Download Audio


Madeenah 'Eid al Fitr 1440

Madeenah 'Eid Khutbah and Salaah
(Surahs 'Alaa and Ghaashiya) Sheikh Salaah al Budayr


Download Audio


Khutbah


Download Audio


1st Shawwal 1440 ~ 4th June 2019

Makkah Fajr
(Surah Waqi’ah) Sheikh Humaid


Download Audio
1st Shawwal 1440 ~ 4th June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Rahmaan Ayaah 46-78)Sheikh Hudhaify


Download Audio


1st Shawwal 1440 ~ 3rd June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Hijr: Ayaah 85-99) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio1st Shawwal 1440 ~ 3rd June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 41-48) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio


1st Shawwal 1440 ~ 3rd June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Fussilat: Ayaah 30-36) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


1st Shawwal 1440 ~ 3rd June 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Ra’d: Ayaah 18-29) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio29th Ramadan 1440 ~ 3rd June 2019

Makkah Fajr
(Surah Ale ‘Imraan: Ayaah 31-44) Sheikh Humaid


Download Audio
29th Ramadan 1440 ~ 3rd June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Isra Ayaah 78-93)Sheikh Qaasim


Download Audio


Makkah Tahajjud - Night 9

1st 6 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud - Night 9

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah A'laa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps


Makkah Taraweeh - Night 29

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Naba through Taariq


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd 8 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs A'laa through Kawthar


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Last 2 Rakah + Khatam al Quran Dua led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Kafiroon through Nas

Download Audio: Download 128kbps

HD:

Madeenah Taraweeh - Night 29

1st Ten Rakah led by Sheikh Khaalid Muhanna
Surahs Naba through Taariq


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Salaah al Budayr
Surahs A'laa through Nas


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


HD:Khatam al Quran Dua by Sheikh Salaah al BudayrDownload Audio: Download 128kbps

HD:

29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Makkah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 284-286) Sheikh Shuraim


Download 128kbps Audio29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Madeenah 'Isha
(Surah Baqarah: Ayaah 255-257 & 284-286) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Makkah Maghrib
(Surah Ibraheem: Ayaah 35-41) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


29th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Madeenah Maghrib
(Surah Zumar: Ayaah 53-66) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio28th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Makkah Fajr
(Surah Dukhaan: Ayaah 1-33) Sheikh Humaid


Download Audio
28th Ramadan 1440 ~ 2nd June 2019

Madeenah Fajr 
(Surah Furqaan: Ayaah 17-32)Sheikh Qaasim


Download Audio


Makkah Tahajjud - Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs An’aam: Ayaah 112-165 & A’raaf: 1-30


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah A’raaf: Ayaah 31-93


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surahs ‘Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud - Night 8

1st 6 Rakah led by Sheikh Ahmad al Hudhaify
Surahs An’aam: Ayaah 112-165 & A’raaf: 1-30


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surah A’raaf: Ayaah 31-84


Download Audio: 128kbps w/out TakbeerWitr led by Sheikh 'Abdul Muhsin al Qaasim
Surah A‘laa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

Makkah Taraweeh - Night 28

1st Ten Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surah Mulk, Surah Qalam, Surah Haqqah, Surah Ma’arij & Surah Nooh


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surah Jinn, Surah Muzzamil, Surah Muddathir, Surah Qiyaamah, Surah Insaan & Surah Mursalaat


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:

Madeenah Taraweeh - Night 28

1st Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Mulk, Surah Qalam, Surah Haqqah, Surah Ma’arij & Surah Nooh


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib Hameed
Surah Jinn, Surah Muzzamil, Surah Muddathir, Surah Qiyaamah, Surah Insaan & Surah Mursalaat


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Makkah 'Isha
(Surah TaHa: Ayaah 105-114) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Madeenah 'Isha
(Surahs Duha & Sharh) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio


28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Makkah Maghrib
(Surah 'Abasa: Ayaah 24-42) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio


28th Ramadan 1440 ~ 1st June 2019

Madeenah Maghrib
(Surahs Balad & Ikhlaas) Sheikh Hudhaify


Download 128kbps Audio