Makkah 'Isha - 30th Ramadan 1445 | 8th April 2024

Makkah Isha
(Surah Shura Ayaah 49-53) Sheikh Mu’ayqali


Download 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 30th Ramadan 1445 | 8th April 2024

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 41-48) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 30th Ramadan 1445 | 8th April 2024

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 30th Ramadan 1445 | 8th April 2024

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh 'Ali al HudhaifyDownload 128kbps Audio

Makkah Fajr - 29th Ramadan 1445 | 8th April 2024

Makkah Fajr
(Surah Nisa: Ayaah 36-47) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

Madeenah Fajr - 29th Ramadan 1445 | 8th April 2024

Madeenah Fajr
(Surahs Yunus: Ayaah 57-64 & Isra: 82-89.) Sheikh ThubaytyDownload 128kbps Audio

Makkah Tahajjud 1445 - Night 29 | 8th April 2024

1st 6 Rakah led by Sheikh Juhany
Surah Ibraheem


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Badr al Turki
Surah Isra: Ayaah 1-44


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Badr al Turki
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

Madeenah Tahajjud 1445 - Night 29 | 8th April 2024

1st 6 Rakah led by Sheikh Qaasim
Surah Baqarah: Ayaah 1-66


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Barhaji
Surah Baqarah: Ayaah 67-114


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Barhaji
Surahs 'Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

Makkah Taraweeh 1445 - Night 29 | 7th April 2024

1st 4 Rakah led by Sheikh Dosary
Surahs ‘Abasa through Fajr


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Second 4 Rakah led by Sheikh Mu'ayqali
Surahs Balad through Kawthar


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 2 Rakah led by Sheikh Sudais
Surahs Kafiroon through Nas


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Khatam al Quran Dua by Sheikh SudaisDownload Audio: 128kbps

HD:

Madeenah Taraweeh 1445 - Night 29 | 7th April 2024

1st 6 Rakah led by Sheikh Hameed
Surahs ‘Abasa through Duha


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Budayr
Surahs Sharh through Nas


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Khatam al Quran Dua by Sheikh Budayr


Download Audio: 128kbps

HD:

Makkah 'Isha - 29th Ramadan 1445 | 7th April 2024

Makkah Isha
(Surahs Yunus: Ayaah 9-10 & Zumar: 73-75) Sheikh Humaid


Download 128kbps Audio

Madeenah 'Isha - 29th Ramadan 1445 | 7th April 2024

Madeenah 'Isha
(Surah Ahzaab: Ayaah 41-48) Sheikh HameedDownload 128kbps Audio

Makkah Maghrib - 29th Ramadan 1445 | 7th April 2024

Makkah Maghrib
(Surah Noor: Ayaah 34-38) Sheikh Sudais


Download 128kbps Audio

Madeenah Maghrib - 29th Ramadan 1445 | 7th April 2024

Madeenah Maghrib
(Surahs Kawthar & Ikhlaas) Sheikh 'Ali al HudhaifyDownload 128kbps Audio