21st Safar 1435 ~ 23rd December 2013

Makkah 'Isha
(Surah Yunus: Ayaah 26-33) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Safar 1435 ~ 23rd December 2013

Madeenah 'Isha
(Surahs Fajr and Zalzalah) Sheikh Hudhaify


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


21st Safar 1435 ~ 23rd December 2013

Makkah Maghrib
(Surah Haqqah: Ayaah 13-37) Sheikh Mu'ayqali


Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan by Sheikh Ahmad Yunis Khoja

21st Safar 1435 ~ 23rd December 2013

Madeenah Maghrib
(Surahs Kafiroon and Iklhaas) Sheikh Hameed


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


20th Safar 1435 ~ 23rd December 2013

Makkah Fajr
(Surah Saffaat: Ayaah 1-82) Sheikh Juhany


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio

20th Safar 1435 ~ 23rd December 2013

Madeenah Fajr
(Surah Naba) Sheikh Budayr


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


Watch on Daily Motion