Hajj 2012 Arafa Khutuba & Salah ~ 1433

Adhan (Sheikh Farooq Hadrawi)
Salah Duhur + Asr (Sheikh Abdul Aziz Ale Sheikh)

Download Audio


------------------------------------------------------------------------
Hajj Khutubah (Sheikh Abdul Aziz Ale Sheikh)


Download Audio
10th Dhul-HIjjah 1433 - 25th October 2012

Makkah Isha
(Surah Hajj: Ayat 26-37) Sheikh Juhany


Download Audio


10th Dhul-HIjjah 1433 - 25th October 2012

Madeenah 'Isha
(Surah Yasin end & Sura Saffat End ) Sheikh Hudaify


Download Audio


10th Dhul-HIjjah 1433 - 25th October 2012

Makkah Maghrib
(Surah Teen & Asr) Sheikh Juhany

Download Audio


10th Dhul-HIjjah 1433 - 25th October 2012

Madinah Maghrib
(Surah Kaafiroon and Nasr) Sheikh Hudaify

Download Audio

9th Dhul-HIjjah 1433 - 25th October 2012

Madinah Fajr
(Surah Mulk) Sheikh Hudaify

Download AudioMadinah Takbeerat Hajj 1433 Arafah Day by haramaingallery

9th Dhul-HIjjah 1433 - 25th October 2012

Makkah Fajr
(Surah Ale-Imran Ayat: 133-148) Sheikh Ghazzawi

Download Audio