27th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Makkah 'Isha
(Surah ) Sheikh Taalib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


27th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Madeenah 'Isha
(Surah ) Sheikh Ale SheikhDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


27th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Makkah Maghrib
(Surah ) Sheikh Baleela


Download 32kbpsAudio
Download 128kbps AudioAdhaan


27th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Madeenah Maghrib
(Surah ) Sheikh Bu'ayjaan
Download 32kbps Audio
Download 128kbps AudioAdhaan

26th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Makkah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh Talib


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


--------------------------------------
Salaah: Surahs


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Madeenah Jumuah Khutbah and Salaah
Sheikh HudhaifyDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


------------------------------------------------------------------

Salaah: SurahsDownload 32kbps Audio
Download 128kbps Audio


26th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Makkah Fajr
(Surah ) Sheikh Humaid


Download 32kbps Audio
Download 128kbps Audio26th Ramadan 1437 ~ 1st July 2016

Madeenah Fajr
(Surah Jumuah) Sheikh HameedDownload 32kbps Audio
Download 128kbps AudioMakkah Tahajjud - Night 6

1st Six Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last Four Rakah led by Sheikh Khaalid al Ghamdi


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh Khaalid al Ghamdi


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

Madeenah Tahajjud - Night 6

1st Six Rakah led by Sheikh Ahmad Taalib HameedDownload Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last Four Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan


Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

Makkah Taraweeh - Night 26

1st Ten Rakah led by Sheikh Salaah Ba'Uthmaan


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Yaser Dosary


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Madeenah Taraweeh - Night 26

1st Ten Rakah led by Sheikh Muhammad Khaleel al Qaree


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh Khaalid al MuhannaDownload Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer