Makkah Taraweeh - Night 21

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Kahf: Ayaah 82-110 & Surah Maryam: 1-76


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Maryam: Ayaah 77-98 & TaHa: 1-82


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerNo comments: