Makkah Tahajjud - Night 9

1st 6 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs 'Abasa to Qadr


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Bayyinah to KafiroonDownload Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Nasr to Nas


Download Audio: 128kbps

No comments: