Makkah Tahajjud 1444 - Night 28

1st 6 Rakah led by Sheikh Dosary


Surahs Mujadilah to Mudathir


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Mu'ayqali


Surah Qiyamah to Nazi'at


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Mu'ayqali


Surahs A'laa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: