Makkah Tahajjud 1444 - Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh Juhany
Surahs Shura Ayaah 15-53, Zukhruf & Dukhaan


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Mu'ayqali
Surahs Jathiyah & Ahqaaf Ayaah 1-20


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Mu'ayqali
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: