Madeenah Tahajjud 1444 - Night 26

1st 6 Rakah led by Sheikh Hameed
Surahs Shura Ayaah 17-53, Zukhruf & Dukhaan


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Qasim
Surahs Jathiyah & Ahqaaf Ayaah 1-20


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Qasim
Surahs Teen, Quraysh & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: