Makkah Tahajjud 1444 - Night 24

1st 6 Rakah led by Sheikh Baleelah
Surahs Sajdah & Ahzaab


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Mu'ayqali
Surahs Saba


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Mu'ayqali
Surahs Qadr, Nasr & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: