Makkah Tahajjud 1444 - Night 21

1st 6 Rakah led by Sheikh Baleelah
Surahs TaHa Ayaah 73-135 & Anbiya: 1-96


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Last 4 Rakah led by Sheikh Sudais
Surahs Anbiya Ayaah 97-112 & Hajj: 1-24


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


Witr led by Sheikh Sudais
Surahs A'laa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

HD:

No comments: