Makkah Taraweeh - Night 19

1st 8 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Nahl: Ayaah 53-128 & Isra: 1-22


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 2 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surah Isra: Ayaah 23-48


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: