Makkah Taraweeh - Night 16

1st 8 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Hud: Ayaah 50-123 & Yusuf: 1-35


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 2 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Yusuf: Ayaah 36-53


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Teen, Quraysh, & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: