Makkah Taraweeh - Night 19

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surah Nahl: Ayaah 53-1119


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Nahl: Ayaah 120-128 & Isra: 1-48


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Asr, Nasr & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: