Makkah Taraweeh ~ Night 27

1st 6 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs Dukhaan, Jathiyah & Ahqaaf


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Muhammad & Fath Ayaah 1-17Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:

No comments: