Makkah Tahajjud - Night 3

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Naml: Ayaah 59-93 & Qasas: 1-50


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Qasas: Ayaah 51-88 & Ankaboot: 1-9Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: