Makkah Taraweeh - Night 21

1st 6 Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surahs Kahf: Ayaah 83-110 & Maryam: 1-76


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 2 Rakah led by Sheikh Dosary
Surahs Maryam: Ayaah 77-98 & TaHa: 1-82


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


No comments: