Makkah Taraweeh - Night 27

1st 6 Rakah led by Sheikh Bandar Baleelah
Surahs Dukhaan, Jathiyah & Ahqaaf


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh Yassir Dosary
Surahs Muhammad & Fath: Ayaah 1-17


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out TakbeerNo comments: