Makkah Tahajjud - Night 1

1st 6 Rakah led by Sheikh Yasir Dosary
Surahs TaHa: Ayaah 83-135 & Anbiya: 1-82


Download Audio: 128kbps w/out Takbeer


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Anbiya: Ayaah 83-112 & Hajj: 1-16Download Audio: 128kbps w/out Takbeer
HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs Alaa, Kafiroon & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: