Makkah Taraweeh - Night 16

1st 6 Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surah Hud: Ayaah 36-123


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Last 4 Rakah led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surah Yusuf: Ayaah 1-53


Download Audio: 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdul Rahmaan as Sudais
Surahs ‘Asr, Nasr & Ikhlaas


Download Audio: 128kbps

No comments: