Madeenah Taraweeh - Night 16

1st Ten Rakah led by Sheikh Ahmad ibn 'Ali al Hudhaify
Surah Anbiya


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surah Hajj


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer


Witr led by Sheikh 'Abdullah al Bu'ayjaan
Surahs 'Alaa, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

No comments: