Makkah Taraweeh - Night 15

1st Ten Rakah led by Sheikh Saud ash Shuraim
Surahs Kahf: Ayaah 83-110 & MaryamDownload Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surah TaHa


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:Witr led by Sheikh 'Abdullah al Juhany
Surah Zalzalah, Kafiroon, & Ikhlaas


Download Audio: 32kbps
Download Audio: 128kbps

No comments: