Makkah Taraweeh - Night 23

1st Ten Rakah led by Sheikh Bandar Baleela
Surahs Zumar Ayaah 32-75 & Ghafir: 1-46


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Ten Rakah led by Sheikh Maahir al Mu'ayqali
Surah Ghafir: Ayaah 47-85 & Fussiat: 1-46


Download Audio: 32kbps w/ Takbeer | 128kbps w/ Takbeer
Download Audio: 32kbps w/out Takbeer | 128kbps w/out Takbeer

HD:

No comments: